Anna Borowska

anna-borowska

Faculty of Applied Linguistics
University of Warsaw
E-mail: Anna.Borowska@degruyteropen.com

Fields of interest:

  • Languages for specific purposes
  • Jurislinguistics
  • Glottodidactics
  • Anthropocentric linguistics
  • Translation studies
  • Aviation English

Recent publications:

A. Borowska:
Examples of legal language conservatism in intercultural communications (Przykłady konserwatyzmu języka prawa w komunikacji interkulturowej)
Komunikacja specjalistyczna, Volume III, Aspekt Interkulturowy Komunikacji Specjalistycznej   (2010), pp. 146-151.

A. Borowska:
Teaching model – written translations of legal texts (Model nauczania przedmiotu ‘Tłumaczenie pisemne tekstów prawnych i prawniczych),
Translatoryka. Koncepcje-Modele-Analizy. (2010), pp. 298-304.

A. Borowska:
In search for a model of confrontative analysis of syntactic systems of English and Polish IT languages  (W poszukiwaniu modelu analizy konfrontatywnej systemów syntaktycznych angielskiego i polskiego języka informatyki),
Publikacja jubileuszowa – W kręgu problematyki technolektalnej, Vol. II(2009), pp. 51-71.