Darko Matovac

Fields of interest:

cognitive linguistics, cognitive grammar, cognitive semantics, Croatian language, second language acquisition

Recent publications:

D. Matovac,
A Rough Guide to the Prepositional System of the Croatian Language.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (6/2013), pp. 51-64.

D. Matovac,
Semantika hrvatskih prijedloga. Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of J. J. Strossmayer in Osijek 2013.

L. Ban, D. Matovac,
Jedan na jedan — individualno poučavanje hrvatskoga kao stranoga jezika,
in LAHOR 2012, pp. 237-253..

L. Ban, D. Matovac,
On Turkish loanwords in Croatian language.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi 2 (4/2012), pp. 155-166.

D. Matovac,
O prijedlozima u hrvatskom jeziku.
Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova 2012, pp. 461-469.

D. Matovac, G. Tanacković Faletar,
Semantička uloga efektora kao determinatora dativnih dopuna u neraščlanjenim jednostavnim rečenicama.
Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani 2010, pp. 163-178.

D. Matovac, G. Tanacković,
Faletar TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?
Jezikoslovlje 10 (2/2009), pp.133-151.

D. Matovac, G. Tanacković Faletar,
Uporabno utemeljena teorija usvajanja jezika oprimjerena razvojem padežnog sustava imenica hrvatskog jezika.
Suvremena lingvistika 68 (2/2009), pp. 247-271.

D. Matovac,
Subjekt u japanskom jeziku.
Strani jezici, 2008, pp. 215-227.

D. Matovac,
Oprimjerenje kognitivne teorije kategorizacije japanskim jezikom.
Jezikoslovlje 8 (2/2007), pp. 211-228.