Dr. Jan Kajfosz

Associate Professor
Department of Sociology
University of Ostrava
E-mail: jankajfosz@hotmail.com

Fields of interest:

Popular Culture, Sociology of Knowledge, Commemoration Practices, Social Constructionism, Theory

Recent publications:

J. Kajfosz:
Magic in the Social Construction of the Past. The Case of Teschen Silesia.
Polish Sociological Review. 183.3 (2013): 351-367.

J. Kajfosz:
Die polnisch-tschechische Grenze und die Konzeptualisierung der Vergangenheit des Teschener Schlesien aus anthropologischer Perspektive [The Polish-Czech Border and the Conceptualisation of the Teschen Silesia Past from Anthropological Perspective]. In: Olschowsky, Burkhard (Ed.): Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich [Divided Regions – Divided Historical Cultures. Patterns of Identity Shaping in European Comparation]. München: Oldenbourg Verlag, 2013.

J. Kajfosz:
Faktoid i mistyfikacja w nowych mediach, czyli o strategiach czarowania umysłu [The Factoid and Mystification in New Media, or on Strategies of Mind Misleading]. In: Grochowski, Piotr (Ed.): Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców [Netlore. The Knowledge of Digital Natives].
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

J. Kajfosz:
Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata [The Place of Folklore within the Construction of the Contemporary World].
Kultura Popularna. 33.3 (2012): 44-60.

J. Kajfosz:
O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci [On Cognitive and Social Conditions of Memory].
In: Adamowski, Jan, Wójcicka, Marta (Eds.): Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Tom 6: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej [Tradition for the Present. Continuity and Change. Volume 6: Memory as a Category of Cultural Reality]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

J. Kajfosz:
Tradition as an Object of Rivalry, Negotiation and Power. In: Rusek, Halina (Ed.): Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological Discourse.
Cieszyn – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

J. Kajfosz:
O udrożnieniu domu i udomowieniu drogi [On „Transitation“ of Home and Domestication of Road].
In: Adamowski, Jan, Smyk, Katarzyna (Eds.): Droga w języku i w kulturze [The Road within Language and Culture]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

J. Kajfosz:
O konstruktivním rozměru folkloru [On the Constructive Dimension of Folklore].
Cargo. Journal for Cultural / Social Anthropology. 1-2 (2010): 123-142.

J. Kajfosz:
O językowym i kulturowym konstruowaniu tradycji [On Linguistic and Cultural Construction of Tradition].
In: Adamowski, Jan, Styk, Józef (Eds.): Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Tom 2: Tradycja w tekstach kultury [Tradition for the Present. Continuity and Change. Volume 2: Tradition in Cultural Texts]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

J. Kajfosz:
Magia w potocznej narracji [Magic in Popular Narration].
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009