Uszynska-Jarmoc Janina

Dr hab. Prof. nadzw.
Faculty of Pedagogy and Psychology
University of Bialystok
Vice-Dean, Head of plant manager school and early education, Associate Professor
E-mail: j.uszynska@uwb.edu.pl

Fields of interest

creativity, education, psychology of child, metalearning, education for creativity,

Recent publications

Uszyńska-Jarmoc J., Karwowski M., 2014,
Creativity: The Show Must Go,
Creativity: Theories – Research – Applications, Vol. 1, Issue 1, 2014, pp. 4-9.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., red., 2013,
Social Contexts of Child Development,
Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., red., 2013,
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej,
Kraków-Białystok, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Uszyńska-Jarmoc J, Cichocki A., red. 2012,
Edukacja elementarna w teorii i praktyce,
Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2008,
The Child’s Conception of Self (self-knowledge and self-esteem),
[w:] International views on early childhood education. International netbook, U. Härkönen & E. Savolainen (red.), The University of Joensuu, Savonlinna Department of Teacher Education.

Uszyńska-Jarmoc J., 2008,
The self-concept, cognitive competence and social functioning of children graduating pre-school,
[w:] International views on early childhood education. International netbook. U. Härkönen & E. Savolainen (red.), The University of Joensuu, Savonlinna Department of Teacher Education.

Uszyńska-Jarmoc J., 2013,
Creative Abilities and Capabilities and Creative Attitude as Basic Determinants of Personality Competence of a Pre-school Teacher
[w:] Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., red., Social Contexts of Child Development, Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J, 2003,
Twórcza aktywność dziecka, Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju,
Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. Kunat B., Tarasiuk M., 2014,
Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-Narracje-Interpretacje.
Białystok: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ISSN 978-83-935387-1-3 ss. 183.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005,
PODRÓŻE – SKARBY – PRZYGODA. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji auto-kreacyjnych dzieci z klas I-III,
Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007,
Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole,
Białystok, Trans Humana

Uszyńska-Jarmoc J., Żak M., 2013,
The First Schoolbook – the Tool of Reproducing Culture by the Child or the Tool of Child’s Participation in Culture?, L1- Educational Studies in Language and Literature, vol. 13, p.-1-18

Uszyńska-Jarmoc J., 2012,
Obraz kompetencji uczenia się – perspektywa uczniów klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej, ich nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1(16), s. 8-20.

Uszyńska-Jarmoc J., 2011,
Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane, Chowanna, tom 1 (36), s. 13-24.

Uszyńska-Jarmoc J., 2010,
Narracja metodą przejścia dziecka od nowicjusza do eksperta uczenia się, jak się uczyć, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 2(12), s. 89-98.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009,
Nowe propozycje metodologiczne w badaniach rozwoju twórczości dzieci, Edukacja, nr 3 (107), s. 96-103.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009,
Mistyfikacja wspomagania rozwoju dziecka w podstawie programowej, Problemy Wczesnej Edukacji, Numer specjalny, s. 96-101.

Uszyńska-Jarmoc J., 2008,
Komu sprzyja szkoła? Różnice w rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, Psychologia Rozwojowa, t. 13, nr 2, s. 85-100.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007,
Self-esteem and different forms of thinking in seven and nine year olds, Early Child Development and Care, vol. 177, 4, pp. 337-348.

Uszyńska-Jarmoc J., 2006,
Wartości rozwojowe i edukacyjne tworzenia książek przez dzieci, Problemy Wczesnej Edukacji, 2(4), s. 44-58.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005,
Myślenie twórczo-syntetyczne, krytyczno-analityczne i praktyczno-kontekstualne a sukcesy w szkole dzieci ośmioletnich, Psychologia Rozwojowa, t. 10, nr 1, s. 99-107

Uszyńska-Jarmoc J., 2005,
Different types of thinking of seven-year-old children and their achievements in school, Early Child Development and Care, vol. 175, 7-8, pp.671-680.

Uszyńska-Jarmoc J., 2004,
Obraz Ja w autonarracjach dzieci w młodszym wieku szkolnym, Psychologia Rozwojowa, tom 9, nr 1, s.45-58.

Uszyńska-Jarmoc J., 2001,
The Image of a Child in His Parents’Minds and Self-Image of Six-year-old Children, Early Child Development and Care, vol. 169(2001), pp. 1-19.

Uszyńska-Jarmoc J, 2004,
The Conception of Self in Child’s Narratives, Early Child Development and Care, vol. 174, nr 1, s. 81-97.

Uszyńska J., 1998,
Artistic and Verbal Creative Capacity of six-year-old Children and their Psychopedagogic and Social Conditioning, International Journal of Early Years Education, vol.6, nr 2, Carfax Publishing Ltd, England.