Silvia Barnová

Assistant Professor
Department of School Education and Psychology
Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom
E-mail: barnova@dti.sk

Fields of interest

  • Education
  • Resilience
  • Drug Education
  • Foreign Language Education

Recent publications

TAMÁŠOVÁ, V., BARNOVÁ, S.,
School Climate as the Determinant of the Relationship between the Level of Student’s Resilience and School Satisfaction,
In Acta Technologica Dubnicae, Vol. 1, 2011, No. 1 pp. 19 – 37. Dubnica nad Váhom: DTI. ISSN 1338-3965.

TAMÁŠOVÁ, Viola, BARNOVÁ, Silvia, HLÁSNA, Slávka,
Current Trends in Key Competence Development in Andragogical Profession in Slovakia,
In Zbornik radova 5. medz. konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih, Zagreb: Filedata d.o.o., 2011. ISBN 978-953-55704-4-8, pp. 324-332.

TAMÁŠOVÁ, Viola, BARNOVÁ, Silvia,
School Self-Evaluation as a Means of Quality of Education,
In Present Day Trends of Innovations. Dubnica nad Váhom: DTI, 2011. ISBN 978-80-89400-26-3, pp. 98- 105.

HLÁSNA, Slávka, BARNOVÁ, Silvia,
Subjective Understanding and Individual Interpretation of Particular Life Values by 7th Grade Pupils of Selected Elementary Schools in Slovakia,
In Az értöl az óceánig. Baja: Eötvös József Főiskola, 2013. ISBN 978-9637290961, pp. 250-257.

BARNOVÁ, Silvia, TAMÁŠOVÁ, Viola,
Vplyv učiteľa a školy na rozvoj stratégií žiaka a jeho školskú úspešnosť,
In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, pp. 337-343.

BARNOVÁ, Silvia, GOMOLČÁKOVÁ, Viera,
Transformácia na učiacu sa spoločnosť v podmienkach multikultúrneho prostredia,
In Acta humanica, Vol. 4, No. 2, 2007. ISSN 1336-5126, pp. 76-80.

BARNOVÁ, Silvia,
Škola a záťažové situácie v rodinách žiakov,
In DANEK, J. (ed.) Výchova v pedagogickom výskume a praxi [CD-ROM]. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-007-7, pp. 431-444.

BARNOVÁ, Silvia,
Multikultúrna výchova a slovenské školstvo,
In Lingvistické a didaktické aspekty cudzojazyčnej prípravy v komerčnej sfére [CD-ROM]. Bratislava: Lingos, 2008. ISBN 9788089328031, pp. 6-10.

BARNOVÁ, Silvia,
Škola a jej postavenie v procese rozvoja resiliencie žiakov,
In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXV., Bratislava: Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89328-97-0, pp. 6-19.