Viola Tamášová

Docent
Department of School Pedagogy and Psychology
Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom
E-mail: tamasova@dti.sk

Fields of interest

  • Education
  • History of Education
  • Adult Education
  • Family Education
  • Pedagogical Communication

Recent publications

TAMÁŠOVÁ, Viola, SÁRI, Mihály et al.,
Quality Management System of Universities and the Quality of Education,
Baja: EJ College Baja, 2012. ISBN 978-963-7290-95-4.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Generačná kontinuita a história organizácií mladých na Slovensku : (Ymca, Ywca, Orol, Sokol, FRTJ, Slovenský skauting),
Bratislava: Retaas, 2005.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Teória a prax rodinnej edukácie : (z rodiny do života),
Bratislava : Sapientia, 2006. ISBN 80-89229-01-8.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Rodina a škola ako kriminogénny faktor,
Bratislava: Lingos, 2008. ISBN 978-80-89328-00-0.

TAMÁŠOVÁ, Viola et al.,
Quality in the Context of Adult Education and Lifelong Education,
Dubnica n/V: DTI, 2013. ISBN 978-80-89400-53-9.

TAMÁŠOVÁ, V., BARNOVÁ, S.,
School Climate as the Determinant of the Relationship between the Level of Student’s Resilience and School Satisfaction,
In Acta Technologica Dubnicae, Vol. 1, 2011, No. 1 pp. 19 – 37. Dubnica nad Váhom: DTI. ISSN 1338-3965.

UHEREKOVÁ, Mária, TAMÁŠOVÁ, Viola,
Quality Management of Instruction at a University Level,
In Tamášová V. et al. : Quality Management System of Universities and the Quality of Education. Baja: EJ College Baja, HU. ISBN 978-963-7290-95-4.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Rodina ako kriminogénny faktor,
In Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007, pp. 153-183. ISBN 978-80-89220-94-6.

TAMÁŠOVÁ, Viola et al.,
Quality and Trends in Key Competence Development in Andragogical Profession.
In: Quality in the Context of Adult Education and Lifelong Education. Dubnica n /V: DTI. ISBN 978-80-89400-53-9.

BRŤKOVÁ, Milada, TAMÁŠOVÁ, Viola, PROSCZUKOVÁ, Danka,
Kapitoly z dejín pedagogiky,
Bratislava: Pressent, 2000. ISBN 80-967824-4-4.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Rodinná výchova.
Dubnica n/V: DTI, 2013. ISBN: 978-80-89400-83-6, EAN: 9788089400836.

TAMÁŠOVÁ, Viola, BARNOVÁ, Silvia, HLÁSNA, Slávka,
Current Trends in Key Competence Development in Andragogical Profession in Slovakia,
In Zbornik radova 5. medz. konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih, Zagreb: Filedata d.o.o. 2011, pp. 324-332. ISBN 978-953-55704-4-8.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
La famille en Slovaquie et dans L´Union Europeenne- contexte actuel,
In „Az értől az óceánig.“ Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2013, pp. 267-281. ISBN 978-963-7290-96-1.

TAMÁŠOVÁ, Viola, BARNOVÁ, Silvia,
School Self-Evaluation as a Means of Quality of Education,
In Present Day Trends of Innovations. Dubnica nad Váhom: DTI, 2011, pp. 98- 105. ISBN 978-80-89400-26-3.

TAMÁŠOVÁ, V., STRÝČKOVÁ, Z.,
Šikanovaný učiteľ,
In Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na ZŠ. Trnava: PdF TU, 2011, pp. 97-109. ISBN 978-80-8082- 420-4.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Erwachsenenbildung in der Slowakei von 1945 bis 1989,
In Von Zeitenwende zu Zeitenwende. Innsbruck: Studien Verlag, 2002, pp. 196-199. ISBN 3-7065-1577-6.

TAMÁŠOVÁ, Viola,
Výchova v rodine,
In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008, pp. 28-38. ISBN 978-80-8105-007-7.