Zhongxian Zhao

Professor of condensed matter physics
Institute of Physics
Chinese Academy of Sciences
E-mail: zhxzhao@aphy.iphy.ac.cn

Fields of interest:

  • Condensed matter physics

 

Recent publications (selected):


Zhou Xing Jiang, Yoshida T, Lee DH, Yang Wan Li, Brouet V, Zhou Fang, Ti Wen Xin, Xiong Ji Wu, Zhao Zhong Xian, Sasagawa T, Kakeshita
:
Dichotomy between nodal and antinodal quasiparticles in underdoped (La2-xSrx)CuO4 superconductors

Phys. Rev. Lett.
92 (2004) 187001.


Yang Guo, Yan-Feng Zhang, Xin-Yu Bao, Tie-Zhu Han, Zhe Tang, Li-Xin,Zhang, Wen-Guang Zhu, En Ge Wang, Qian Niu, Zi Qiang Qiu, Jin-Feng Jia, Zhong-Xian Zhao, Qi-Kun Xue
:
Superconductivity Modulated by Quantum Size Effects

Science
306, 1915 (2004)


Ren Zhi An, Che Guang Can, Ni Yong Ming, Dong Cheng, Chen Hong, Jia Shun Lian,
Zhao Zhong Xian
:
Fe0.5Cu0.5(Ba1-xSrx)(2)YCu2O7+delta (x=0, 0.5, and 1) superconductors prepared by high-pressure synthesis

Phys. Rev. B
69 (2004) 14507. 398.


Kim YH, Hor PH, Dong Xiao Li, Zhou Fang, Zhao Zhong Xian, Song YS, Ti Wen.Xin
:
The composite of the charge carriers in La2-xSrxCuO4 (0.063< x <0.11) superconductors

J. Phys.: Condens. Matter
15 (2003) 8485.


Fang Zhou, Wen Xin Ti, Ji Wu Xiong,. Zhong Xian Zhao, Xiao Li Dong, P.H.Hor, Z,H.Zhang and W.K.Chu
:
Under-doped La2-xSrxCuO4 with x=0.063-0.125: TSFZ growth of high-quality crystals and anomalous doping dependences of superconducting properties

Supercond. Sci. Technol.
16 (2003) L7


Xing Jiang Zhou, T.Yoshida, A.Lanzara, P.V.Bogdanov, S.A.Kellar, K.M.Shen, Wan Li Yang, F.Ronning, T.Sasagawa, T.Kakeshita, T.Noda,H.Eisaki, S.Uchida,C.T.Lin, Fang Zhou,
Ji Wu Xiong, Wen Xin Ti
:
High-temperature superconductors: Universal nodal Fermi velocity

Nature
423 (2003)


Guang Can Che, Guo Dong Liu, Zhi An Ren, Zhong Xian Zhao
:
The structural change and superconductivity in MgCxNi3(x=0.5-1.55) and the phase diagram of Ni-rich region in Mg-C-Ni ternary system

Physica C
371 (2002) 1.


Zhi An Ren, Guang Can Che, Zhong Xian Zhao
:
Preparation and superconductivity of a tape MgB2 superconductor with the grain size of 10-200 nm

J of Mater. Sci. Lett.
21 (2002) 1367.


Guang Can Che, Guo Dong Liu, Zhi An Ren, Zhong Xian Zhao
:
Preparation, structure and superconductivity of La2-xSrxCaCu2O4Cl2 and La1.8-xSr0.2Ca1+xCu2O4Cl2 superconductors synthesized at ambient pressure

Supercond. Sci. Technol.
15 (2002) 875


Ke Qiang Li, Zhi An Ren, Guang Can Che, Zhong Xian Zhao
:
High-pressure study on some superconductors

J. Phys: Condens. Matter
14 (2002) 10689.